امور مالی- واحد درآمد
اداره درآمد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فرشاد احمدیان

  مسئول اداره

  1. آموزش و نظارت بر ثبت صحیح درآمد واحدهای تابعه به روش تعهدی

  2. بررسی تراز آزمایشی واحدها به منظور کنترل ماهیت صحیح حسابهای درآمدی

  3. پیگیری وصول صحیح و بموقع مطالبات واحدهای تابعه از موسسات بیمه ای طرف قرارداد

  4. بازدید های مستمر از واحدهای تابعه دانشگاه به منظور بررسی وضعیت درآمدهای واحد، کسورات اعمال شده توسط سازمانهای بیمه گر و سایر مشکلات و ارائه مشاوره لازم

  5. برآورد و درخواست چاپ قبوض درمانی و نظارت بر چاپ قبوض و نگهداری حساب آن و نظارت مستمر بر نگهداری و مصرف آنها

  6. تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز و ارائه به سطوح مدیریتی دانشگاه

  7. پیگیری ثبت صحیح اطلاعات مربوط به صورتحسابهای ارسالی، وصول از سازمانهای بیمه گر و کسورات در سایت پویا سامانه وزارت متبوع

  8. ارتقاء نظارت و کنترل از طریق پیاده نمودن سیستم مکانیزه صدور تعرفه در واحدهای تابعه که امکان واریز مبالغ به حساب بانکی وجود ندارد با استفاده از خدمات موسسات نرم افزاری و حذف فروش قبضهای درمانی

احسان مومن دوست

  کارشناس حسابداری

  1.اقدام لازم جهت ثبت اسناد حسابداری درآمد- ویژه ستاد با توجه به اجرای نظام نوین مالی

  2. مغایرت گیری حسابهای رابط درآمد ستاد و واحدها

  3. کنترل فیش های درآمد واریزی واحدهای تابعه با صورتحسابهای بانکی

  4. پیگیری مبالغ واریزی به خزانه از محل درآمد اختصاصی و انتقال آن به حساب پرداخت قابل برداشت درآمدهای اختصاصی دانشگاه حسب مقررات

  5. گزارش وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه از حسابهای مربوطه و اعلام آن به مدیریت بودجه در پایان هر ماه جهت تخصیص

  6. اقدام لازم جهت ثبت اسناد حسابداری درآمد واحدهای تابعه به روش نقدی

  7. کنترل صورتحسابهای بانکی درآمد اختصاصی دانشگاه و تطبیق مبالغ وصولی آن با اطلاعات بودجه ای، اعتبارات و خزانه معین استان بصور ت مستمر

  جسن توفیقی

  کارشناس حسابداری

  1- اقدام لازم جهت ثبت اسناد حسابداری درآمد-ویژه ستاد به روش تعهدی با توجه به اجرای نظام نوین مالی

  2- اقدام لازم جهت ثبت اسناد جسابداری درآمد واحدهای تابعه به روش نقدی

  3- پی گیری از واحدهای تابعه جهت اخذ گزارش مربوط به اسناد ارسالی درآمد نقدی

  4- مراجعه به سازمانهای بیمه گر جهت اخذ فیش های مربوط به واریزیها و دریافت گزارشات

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=51.7438.11463.fa
برگشت به اصل مطلب