زیست مواد دارویی- طرحهای پژوهشی
طرحهای پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

   

 

    

 اولویت­های پژوهشی گروه:

  • دکتر فاطمه الهیان: بررسی سایتوتوکسیسیته فراورده­های شیمیایی و دارویی، مکانیسم مولکولی سرطان، بررسی ژنوتوکسیسیته مولکول­های شیمیایی، بررسی سیکل سلولی.
  • دکتر علی رمضانی: کشف و توسعه داروهای ضد مالاریا؛ بیواینفورماتیک و طراحی دارو؛ پروتئومیکس، بیوسنسور.
  • دکتر سیدعباس میرزایی: کلون کردن ژن­های دارویی، استخراج و خالص سازی پروتئین، بیوترانسفورماسیون مولکولهای فعال، بررسی ژنوتوکسیسیته ترکیبات.

طرح­های در دست انجام گروه:

  • بررسی و مقایسه اثرات ضد سرطانی بی­فسفونات­های نیتروژن­دار زولدرونات، ریسدرونات و پامیدرونات با تأثیر بر بیان و عملکرد پروتیئن­های TBCB و DBF4 در رده­های مختلف سلولی سرطان پستان.
  • غربالگری، خالص­سازی و بررسی سمیت سلولی پرودیگوزین­های استخراج شده از گونه­های سراشیای جداشده از خاک­های ایران
  • غربالگری پروتئین­های تجاری و دارویی بدست آمده از میکروارگانیسم­ها.
  • بررسی اثر ضدمالاریایی متابولیت­های حاصل ازاسترپتومایسس‌های جداشده از میکروفلور خاک استان زنجان.
  • بررسی ژنوتیپ­های مختلف Cyt-P450 مؤثر در متابولیسم دارویی جمعیت ایران.
  • بررسی کموانفورماتیکی لیگاند­های ممانعت کننده آنزیم سیکلواکسیژناز ( 2 Cox )در مسیر ایجاد التهاب .

                        

    
نشانی مطلب در وبگاه زیست مواد دارویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=52.2508.3219.fa
برگشت به اصل مطلب