فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر ثمینه جعفری دکتر علیرضا یزدی نژاد

نشانی مطلب در وبگاه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=53.2617.2392.fa
برگشت به اصل مطلب