فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی- برنامه های آموزشی
برنامه های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

 

این گروه متولی ارائه دروس زیر براساس جدول ارائه شده است:

  نام درس

  تعداد واحد

  مقطع دانشجویان

  مدرس در حال تدریس

  گیاهان داروئی

  2 واحد نظری

  1 واحد عملی

  دکترای حرفه ای داروسازی

  دکتر یزدی نژاد

  فارماکوگنوزی 1

  2 واحد نظری

  دکترای حرفه ای داروسازی

  دکتر یزدی نژاد – دکتر توکلی زاده

  فارماکوگنوزی 2

  3 واحد نظری

  2 واحد عملی

  دکترای حرفه ای داروسازی

  دکتر یزدی نژاد – دکتر توکلی زاده

نشانی مطلب در وبگاه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=53.2619.3994.fa
برگشت به اصل مطلب