فارماسیوتیکس- مدیر گروه
مدیر دپارتمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  فرامرز دوبختی

  دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

  تلفن: ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۲۹

  پست الکترونیکی: fdobakhtizums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.2129.3809.fa
برگشت به اصل مطلب