فارماسیوتیکس- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر فرامرز دوبختی 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهرداد حمیدی دکتر سعید قنبرزاده دکتر سعید رضایی 
دکتر نرگس فروزیده دکتر پریسا نوروزی

نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.2638.2400.fa
برگشت به اصل مطلب