فارماسیوتیکس- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زهرا بسطامی                                                                                                            

درجه علمی: کارشناسی ارشد

رشته:

تلفن: ۳۳۴۷۳۶۳۵ داخلی ۲۱۸

پست الکترونیکی :

نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.2639.2401.fa
برگشت به اصل مطلب