واحد توسعه آموزش(EDO)- اعضای گروه
اعضای گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا عبدانی پور
رشته: علوم تشریح
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:۳۳۴۴۰۳۰۵
پست الکترونیکی:
abdanipourzums.ac.ir
CV
                    
نام و نام خانوادگی: دکتر مینا همتی
رشته: بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:۳۳۱۴۰۳۰۱
پست الکترونیکی:mhemmatizums.ac.ir
CV
نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه مرادی
رشته: 
مرتبه علمی: 
تلفن:
پست الکترونیکی:
CV:
نام و نام خانوادگی: دکتر شمس الدین اطهاری
رشته: 
مرتبه علمی: 
تلفن:
پست الکترونیکی:
CV:
نام و نام خانوادگی: دکتر بهرام پرسه
رشته: 
مرتبه علمی: 
تلفن:
پست الکترونیکی:
CV:
نام و نام خانوادگی: دکتر میترا آرین منش
رشته: بیولوژی تکامل و تولید مثل
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:۳۳۱۴۰۲۷۴
پست الکترونیکی:
m.arianmaneshzums.ac.ir
CV
نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا عبدی
رشته: علوم تشریح
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:۳۳۱۴۰۲۷۴
پست الکترونیکی:
zabdizums.ac.ir 
CV
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش(EDO):
http://zums.ac.ir/find.php?item=79.23874.64900.fa
برگشت به اصل مطلب