واحد توسعه آموزش(EDO)- معرفی واحد
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
  •  واحد پژوهش در آموزش
یکی از زیر مجموعه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در زمینه‌ی آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی، ارائه مشاوره های پژوهشی و بسترسازی تصمیم گیری های آموزشی با استفاده از نتایج طرح های کاربردی مشغول به فعالیت می‌باشد.

رسالت و دیدگاه:
رویکرد اصلی این واحد، توسعه و ترویج پژوهش هایی است که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش شود.
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش(EDO):
http://zums.ac.ir/find.php?item=79.23894.64916.fa
برگشت به اصل مطلب