واحد توسعه آموزش(EDO)- معرفی واحد
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
  واحد ارزیابی و ارزشیابی از مجموعه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بر آن است تا با استفاده از شیوه‌های نوین، ابزارها، فرم‌ها و نرم افزارهای ارزشیابی، در راستای سنجش توانایی‌های آموزشی اعضای هیات علمی و ارتقاء توانمندی‌های تدریس آنان اقدام نموده و با انجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه ارزشیابی و استفاده از نتایج تحقیقات در بهبود کیفیت آموزش گام بردارد.

رسالت و دیدگاه:

رسالت کلی واحد ارزشیابی شامل نظارت و بررسی فعالیت‌های آموزشی اساتید محترم از طریق ارزشیابی توسط فراگیران، همتایان، خودارزیابی، مدیران گروه‌های آموزشی و روسای دانشکده‌ها در جهت بهبود و توسعه کیفیت آموزش می‌باشد.

  اهداف کلی
بهبود و توسعه کیفی آموزش

اهداف جزیی
۱- توسعه روش‌های نوین سنجش و ارزشیابی اساتید
۲- بهبود روند ارزشیابی مدرسین
۳- ارائه بازخورد به اعضاء هیئت علمی و مسئولین دانشگاه

فعالیت‌ها
 1.  طراحی انواع فرم‌های ارزشیابی اساتید مطابق با آئین نامه وزارت بهداشت و درمان
 2.   تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از فرم‌های ارزشیابی اساتید
 3. ارائه بازخورد لازم به اساتید و مسئولین زیربط
 4. تهیه نرم افزار و وسایل کامپیوتری لازم جهت تجزیه و تحلیل داده‌های ارزشیابی
 5. ترجمه، تدوین و تالیف در موضوعات سنجش، ارزیابی و اعتباربخشی
 6. راه اندازی نرم افزار ارزیابی درونی و بهره برداری از آن در گروه‌های داوطلب اجرای طرح
 7. اجرای ارزیابی بیرونی در گروه‌های آموزشی با همکاری وزارتخانه متبوع
 
   سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می‌گیرد به سه بخش عمده تقسیم می‌گردد:
 1. ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران (شامل: دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران)
 2.  ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت (شامل: مدیر گروه، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی
 3.  ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان
 خودارزیابی

ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران نیز خود به دو قسمت عمده تقسیم می‌گردد:
 •   ارزشیابی اعضای هیأت علمی علوم پایه
 •  ارزشیابی اعضای هیأت علمی بالینی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش(EDO):
http://zums.ac.ir/find.php?item=79.23901.64925.fa
برگشت به اصل مطلب