آمار- معرفی
معرفی اداره آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/10 | 

معرفی اداره آمار

آمار دقیق‌ترین ابزار عملکرد گذشته‌، حال و برنامه ریزی برای آینده است و یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت هر سازمانی مطرح می‌شود.

با توجه به اینکه داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت است، بنابرین آمار و اطلاعات‌، برنامه‌ریزی و مدیریت سه اصل مهم توسعه است .مهم تر از همه، اطلاعات آماری در ارتقای سلامت جامعه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بنابراین سرعت در ارائه و بهبود کیفیت خدمات درمانی به شهروندان و سایر ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی به مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی از فواید آمار‌گیری‌های صحیح است.

اداره آمار دانشگاه، وظیفه کنترل و نظارت بر جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطلاعات و تهیه گزارشات آماری فراگیر را بعهده دارد.قطعا مقایسه سیمای شاخص های سلامت استان در دوره های مختلف (روند فعالیت ها) و نیز مقایسه آن با شاخص های استاندارد می تواند به ارزشیابی واقعی سلامت استان بیانجامد و نتیجه این ارزشیابی ها منجر به برنامه ریزی در حوزه توسعه سلامت استان خواهد شد.

فعالیت های اداره آمار

  • تهیه و تدوین سالنامه آماری
  • تهیه گزارش عملکرد دانشگاه
  • گرآوری و ثبت اطلاعات مربوط به شاخص های ملی سلامت استان آن در سامانه سیناسا (سامانه ملی آمار سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
  • همکاری در تهیه سالنامه آماری سازمان برنامه و بودجه استان زنجان
  • تهیه آمارهای مورد نیاز درون سازمانی و برون سازمانی
  • کنترل و بازبینی فرم های آماری جمع آوری شده در سطح دانشگاه
  • پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و انعکاس نتایج
  • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی جهت توانمند سازی کارشناسان آمار دانشگاه
  • همکاری در طرح های پژوهشی
  • بروز رسانی وب سایت اداره آمار
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=8.13674.29122.fa
برگشت به اصل مطلب