آمار- گزارش و سالنامه آماری
سالنامه آماری 1384

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/18 | 
سالنامه آماری 1384

سالنامه آماری 1385

سالنامه آماری 1386

سالنامه آماری 1387

سالنامه آماری 1388

سالنامه آماری 1392

گزارش عملکرد بیمارستانهای وابسته به دانشگاه 1392 لغایت 1396

اینفوگرافی دانشگاه 1396

سالنامه آماری استانداری سال 1380 لغایت 1395

کارنامه عملکرد دولت تدبیر و امید-هفته دولت سال 1397

کتابچه گزارش عملکرد دانشگاه در قالب اینفوگرافی سال 1397

گزارش تحلیلی سهم پرداختی بیمار از صورتحساب

گزارش تفصیلی برنامه ششم در حوزه آموزش عالی

گزارش تفصیلی شاخص های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در حوزه سلامت

 
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=8.500.32603.fa
برگشت به اصل مطلب