مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- چشم
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر آرمان فکری

متخصص چشم- عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه

مدیر گروه چشم

✽✽✽✽✽

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا باقرزاده

متخصص چشم

عضو هیات علمی و استادیار

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=9.12036.25560.fa
برگشت به اصل مطلب