مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- دفتر سوپروایزری
سوپروایزر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

                                                                                                         

❁ ❁ ❁ ❁ ❁                                                    ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینی
 نام و نام خانوادگی : شهلا انصاری تحصیلات : کارشناس پرستاری نام و نام خانوادگی : فاطمه میری تحصیلات : کارشناس پرستاری
پست الکترونیکی : پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

۳۳۰۲۳۲۹۹ و۳۳۰۲۳۲۱۱ - ۰۲۴

   شرح وظایف سرپرست پرستاری ( سوپروایزر)

   ۱- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

  ۲- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

  ۳- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحد های ذیربط با همکاری سایر مسئولین

  ۴- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

  ۵- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ،دانشجویان ،مدد جویان ،بیماران

  ۶- بر نامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

  ۷ - تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان ، سرویس گیرندگان ، عملکرد

  و … , واحد های ذیربط

  ۸-ایجاد هما ه نگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

  ۹- تشخیص نیاز ها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان ، مددجویان /

  بیماران، محیط و ) و اقدام جهت حل آنها

  ۱۰- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها در واحد ها و شیفتهای مختلف

  ۱۱- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

  ۱۲- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای مؤثرتر

  ۱۳- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشیابی

  ، رفاهی ، توان بخشی و )

  ۱۴- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی ،تجهیزات و امکانات و .)

  ۱۵- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی و

  ۱۶- نظارت و کنترل مستمربررفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری/ رعایت ضوابط کاری،اخلاقی و )

  ۱۷- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار

  مناسب (چک لیست و … )

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3248.3298.fa
برگشت به اصل مطلب