سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت- معرفی و آشنایی کلی
معرفی سامانه ملی اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت

  سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت ، پیوستگاه داده‌های علمی و پژوهشی تولید شده در داخل کشور می‌باشد. این شبکه اطلاعاتی ابزار و جایگاهی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات افراد، سازمان‌ها و نهادها و نشریات علمی کشور فراهم می‌آورد. این شبکه در اصل یک منبع دست اول و یک مرکز ایجاد پیوند است که تنها ابرداده‌های اطلاعات (مثل نام نویسنده، عنوان نشریه و ...) را دریافت و ذخیره کرده و بر اطلاعات نهایی ارایه شده در سایر پایگاه‌های اینترنتی تاکید می‌کند.

  با استفاده از این رویکرد فعالیت های بدون ارزش افزوده، موازی کاریها ،‌انبارش اطلاعات، انتقال و عدم تبادلات اطلاعاتی کاهش یافته و همچنین با بکارگیری استاندارد ملی و بین المللی بومی شده منجربه تبادل و پویایی بیشتر خواهد شد.

  بدیهی است این فرایند به همکاری بین بخشی، ‌ توجه دستگاههای اجرایی، تعامل مستمر کارشناسان سازمانهای ذینفع و همچنین سیاستگذاری صحیح و استقرار کمیته های راهبری جهت تحلیل های گسترده با تاکید بر ماندگار و پایدار نمودن بهبودهای اعمال شده نیاز خواهد داشت.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت:
http://zums.ac.ir/rds/find.php?item=1.13.14.fa
برگشت به اصل مطلب