معرفی واحد توسعه خدمات الکترونیک

مهندس خلیل خلیلی

مسئول وب سایت دانشگاه ، کارشناس توسعه نرم افزاری

kh_khalilizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۴۲۰

 
یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز واحدهای دانشگاه می باشد. 

در راستای تحقق دولت الکترونیک، ساماندهی گردش اطلاعات و مدیریت فرآیندهای مالی، اداری و پشتیبانی به منظور افزایش بهره وری با رویکرد سازمان بدون کاغذ و کاهش هزینه ها، سیستم های یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی بر مبنای تکالیف چشم انداز، معماری اطلاعات و همچنین استفاده از بانک های اطلاعاتی پیشرفته و کارامد تدوین شده است، پس از مطالعه و بررسی دستگاهها و سازمانهای اجرائی کشور که جهت گیری فناوری اداری در آنها به سمت سامانه های یکپارچه بوده است و ارزیابی تجربیات آن ها، گامهای عملی برای اجرای سیستم های یکپارچه در دانشگاه علوم پزشکی به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با محوریت مرکز نوسازی و تحول اداری و مسؤلیت مدیریت روشها و فناوری پس از طی مراحل قانونی و انتخاب مجری آغاز گردیده است. امید است مدیران و کارشناسان در حوزه های مختلف با حمایت و همراهی با طرح و ارائه دیدگاه ها و نظرات خود، ما را در اجرایی شدن این گام بزرگ یاری فرمایند.

همچنین این واحد مسئولیت مدیریت و پشتیبانی وب سایت دانشگاه را نیز برعهده دارد.