مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

بایگانی بخش معرفی اعضای کارگروه های طرح تحول آموزش

:: اعتباربخشی بیمارستانی - 1398/11/2 -
:: اعتباربخشی برنامه های آموزشی - 1398/11/2 -
:: اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم پزشکی - 1398/11/1 -
:: توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی - 1398/11/1 -
:: اعتباربخشی موسسه ای - 1398/10/30 -
:: ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی - 1398/10/30 -
:: توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی - 1398/10/30 -
:: اعتباربخشی بین المللی - 1398/10/30 -
:: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی - 1398/10/30 -
:: اعتلای اخلاق حرفه ای - 1398/10/30 -
:: مأموریتگرائی و ارتقاء توانمندی دانشگاه در بستر آمایش سرزمینی - 1398/10/30 -
:: بازنگری و ارتقای راهبردی و مأموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی - 1398/10/30 -
:: بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه - 1398/10/30 -
:: آموزش پاسخگو و عدالت محور - 1398/10/30 -
:: توسعه کارآفرینی در بستنر دانشگاههای نسل سوم - 1398/10/30 -
:: آینده نگاری و کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی - 1398/10/30 -
:: ستاد دانشگاهی طرح تحول آموزش دانشگاه - 1398/10/30 -
:: گسترش الگوی دانش های میان رشته ای ( مأموریت ویژه دانشگاه) - 1398/10/30 -